Naše stanovisko k aktuálnímu usnesení Evropského parlamentu

27.09.2023

Jsme spolek, který byl před osmi lety založen přímo sexuální pracovnicí s vysokoškolským vzděláním. Zakladatelka spolku s námi i nadále spolupracuje. Například spravuje naše sociální sítě, ale má zásadní vliv také na celkové směřování spolku. 

Jsme v kontaktu s většinou sexuálních pracovnic v ČR, řešíme jejich problémy a hájíme jejich zájmy. Bližší info o naší činnosti: https://www.spolekproochranuzen.cz/co-delame/.

Proto cítíme potřebu se vyjádřit k aktuálnímu usnesení Evropského parlamentu, které má mimo jiné za cíl zvýšit ochranu osob poskytujících sexuální služby, nebo třeba řešit ženskou chudobu.

Dá se říct, že v podstatě chápeme, co k tomu Evropský parlament vedlo. Chápeme i to, jak dospěli k jednotlivým bodům usnesení. A s většinou bodů usnesení dokonce souhlasíme. Ale zároveň v něm vidíme několik problematických bodů, které by neprospěly sexuálním pracovnicím v ČR. 

Jaký dopad by měly navrhované změny na sexuální pracovnice v jiných zemích, to už není otázka na nás. Je na konkrétních organizacích v jiných zemích, aby se k tomu vyjádřily. My se pokusíme krátce shrnout, co nám v tomto usnesení smysl dává a co naopak může být problematické.

Začneme pozitivně. Co nám tedy dává smysl, v podstatě souhlasíme, ale ČR už tyto problémy delší dobu řeší:

 • zapojit do diskuse přímo osoby poskytující sexuální služby
 • předcházet násilí na nich
 • bojovat proti kuplířství a kořistění z prostituce
 • bojovat proti obchodování s lidmi a nucené prostituci
 • bojovat proti sexuálnímu zneužívání dětí, které je jedním z rizikových faktorů, proč ženy v dospělosti vstupují do této profese
 • zajistit jim systematickou pomoc při změně profese
 • bojovat proti dětské prostituci
 • bojovat proti vykořisťování válečných uprchlic a uprchlic obecně
 • zajistit více možností obrany proti psychickému i fyzickému násilí ze strany zákazníků, kuplířů, případně dalších osob, které reálně kořistí z prostituce
 • jasně odmítnout dekriminalizaci kuplířství a obchodování s lidmi
 • zlepšit sdílení informací mezi osobami poskytujícími sexuální služby a státními institucemi 

Proč si myslíme, že toto vše už české státní instituce dělají, a není tedy potřeba nás k tomu vyzývat, najdete na našem webu: https://www.spolekproochranuzen.cz/l/chovani-statnich-instituci-k-sexualnim-pracovnicim-v-ceske-republice/. Abychom byli féroví, musíme uznat, že toto Evropský parlament připouští. Vyjadřuje respekt zemím, které jsou v tom podobně aktivní jako ČR.

Neradi, ale musíme přiznat, že některé dílčí problémy s řešením trestné činnosti páchané na sexuálních pracovnicích souvisejí s převažující sociálně motivovanou prostitucí v ČR. Setkáváme se i s tím, že zejména ženy odmítají podat trestní oznámení v případě vydírání nebo nebezpečného vyhrožování, konkrétně ze strany kuplířů nebo dalších osob profitujících z prostituce. 

Nechtějí podat trestní oznámení především ze strachu, že budou mít velmi ztíženou možnost výdělku a zůstanou bez prostředků. Přestože policie chce tuto trestnou činnost řešit a vyzývá je, aby podaly trestní oznámení. Jako Spolek pro ochranu žen jsme pak nuceni hledat jiné cesty, jak tyto problémy řešit. A daří se nám to. Je ale určitě potřeba najít způsob, jak konkrétně toto zlepšit.

Zároveň usnesení zdůrazňuje, že "nesmí způsobit újmu osobám, které provozují prostituci, ani na ně nesmí mít negativní dopady, a musí poskytovat dostatečné záruky, které zajistí vymýcení diskriminace osob, jež jsou zranitelnější v důsledku své genderové identity, sexuální orientace, sociální a ekonomické situace, právního postavení a původu, přičemž tato zranitelnost prostupuje všemi aspekty jejich života, a to i v souvislosti s chudobou a migrací".

Proč citujeme právě tuto část daného usnesení? To už se dostáváme k těm bodům, které nás znepokojují jako občanky ČR. Usnesení Evropského parlamentu totiž také navrhuje:

 • omezit poptávku po sexuálních službách coby hlavní příčinu prostituce
 • kromě toho omezit i erotickou inzerci jako jednu z příčin vysoké poptávky a jako jeden ze způsobů vykořisťování osob poskytujících sexuální služby

To by v českých podmínkách úzce souviselo s výše citovaným textem usnesení. V ČR bohužel dlouhodobě převažuje sociálně motivovaná prostituce, například samoživitelek, zadlužených žen nebo žen jinak znevýhodněných na trhu práce. To je něco, co si opět musíme přiznat, ale nejsme na to pyšní. A zejména proto jsme zásadně proti omezování poptávky. 

Pokud v ČR převažuje sociálně motivovaná prostituce jako poslední možnost, jak řešit finanční problémy, není vůbec dobrý nápad omezovat poptávku. Která umožňuje těmto ženám řešit jejich problémy, i když třeba velmi nešťastným způsobem. Domníváme se, že Evropský parlament si tyto souvislosti neuvědomil. Pokud by o nich věděl, věříme, že by neprosazoval omezení poptávky jako jeden z hlavních nástrojů. 

Mohli bychom jako Spolek pro ochranu žen žádat záruky od Evropské unie, že nebude vymáhat omezování poptávky po sexuálních službách v jednotlivých členských zemích, dokud se nepodaří vyřešit příčiny sociálně motivované prostituce. A to zejména v zemích, kde sociálně motivovaná prostituce převažuje. V českých podmínkách by se jednalo například o problém drahého a nedostupného bydlení. 

Ale to by byla ve skutečnosti jen formalita, která by neměla žádný reálný dopad. Protože žádná taková záruka podle nás není možná. Proto deklarujeme, že souhlasíme s většinou obsahu tohoto usnesení tak, jak je formulováno, ale zároveň ho nemůžeme podpořit. Zejména proto, že požaduje omezování poptávky po sexuálních službách. Vede nás k tomu právě převažující sociálně motivovaná prostituce v ČR.

Zbývá jen dodat, že toto naše stanovisko dáváme k dispozici všem českým europoslankyním a europoslancům, vedení Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady.

A připojujeme také odkaz na původní dokument: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0328_CS.pdf