Co děláme

 Aktivně prosazujeme náš názor, že prostituci způsobenou sociální nouzí je potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a přijatelné.

 Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení nebo exekuce.

 Motivujeme politiky k tomu, aby ve svých obcích co nejvíce pomáhali ženám ohroženým sociální nouzí, a tím se věnovali prevenci.

 Ženy v nouzi, které necítí podporu ze strany státu, se mohou uchýlit i do šedé zóny, například k prostituci. Proto v rámci sociální prevence prostituce pomáháme rozpoznávat a řešit sociální dopady koronaviru nejen na ženy. 

 V rámci programu "Firma přátelská k ženám" informujeme zaměstnavatele o tom, jak vytvářet co nejlepší podmínky pro své zaměstnankyně. Reagujeme tím na současnou situaci, kdy podle názoru většiny námi oslovených prostitutek nabízejí kuplíři lepší podmínky matkám s dětmi než většina běžných zaměstnavatelů. Součástí tohoto programu je informační kampaň pro zaměstnavatele, která jim pomáhá vracet prostitutky na legální trh práce.

 Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám ohroženým sociální nouzí, jako je zálohové výživné nebo dostupné bydlení.

 Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen jako prevenci sociální nouze.

 Naše dobrovolnice z řad prostitutek - vysokoškolaček vedou podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo se o to snaží. Podporují ženy v jejich snaze změnit profesi. Věnují se například protidrogové prevenci, finančnímu vzdělávání nebo osobnímu rozvoji prostitutek s cílem, aby dokázaly skončit s prostitucí.

 Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí odborné materiály na téma prostituce z různých úhlů, například srovnání práv žen v erotických podnicích a v běžném zaměstnání, doporučení pro prevenci v dětských domovech nebo azylových domech. Všechny odborné materiály jsou dostupné na naší facebookové stránce a volně na internetu.

 Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace na pomoc samoživitelkám a další).