Definovali jsme "nový" obor "psychologie prostituce"

08.09.2022

O psychických dopadech prostituce na sexuální pracovnice a pracovníky byla napsána již řada odborných článků, ale z nějakého důvodu stále chyběl zastřešující pojem či obor, který by se navíc zabýval také jinými souvislostmi mezi psychologií a prostitucí.

Proto naše koordinátorka Zdeňka Pecharová navrhla nový pojem, respektive nový obor aplikované psychologie, konkrétně obor "psychologie prostituce". Nový pojem byl následně konzultován s panem prof. Petrem Weissem ze Sexuologického ústavu v Praze.

Pan profesor tento nový obor podpořil. Nabídl také, že přispěje do debaty a postaví se za nás, pokud by nový pojem "psychologie prostituce" nebyl přijímán. Další témata psychologie prostituce, která navrhujeme, vycházejí z praxe a zkušeností naší zakladatelky, bývalé sexuální pracovnice, která má vysokoškolské humanitní vzdělání. Vycházejí také ze zkušeností našich spolupracovnic z terénu a klientek.

definice

Psychologie prostituce je obor aplikované psychologie, který se zabývá chováním a prožíváním sexuálních pracovnic a pracovníků, kuplířek a kuplířů, jejich zákaznic a zákazníků a jejich vztahem k většinové společnosti.

čím se konkrétně zabývá

  • chováním a prožíváním sexuálních pracovnic a pracovníků

  • dopady práce v prostituci na psychiku sexuálních pracovnic a pracovníků

  • chováním a prožíváním kuplířek a kuplířů (například psychologické strategie, jak se snaží odradit své "zaměstnankyně" od změny profese, nebo jak se snaží přesvědčit své "zaměstnankyně", že nezvládnou tuto profesi vykonávat samy a je pro ně lepší mít kuplíře, tj. odevzdávat kuplířům polovinu výdělku - což se ale nezakládá na pravdě, jak potvrzuje řada sexuálních pracovnic po osamostatnění)

  • chováním a prožíváním zákazníků sexuálních pracovnic (například vznik nedorozumění a konfliktů mezi sexuálními pracovnicemi a zákazníky, které vyplývají ze vzájemného nepochopení a mohou mít za následek násilí ze strany zákazníků)

  • manipulací ze strany kuplířek a kuplířů většinovou společností skrze média a jak tomu zabránit (ztěžuje to resocializaci, návrat na legální trh práce a snižuje pravděpodobnost, že zákazníci a většinová společnost obecně zasáhne například proti trestné činnosti páchané na sexuálních pracovnicích a pracovnících)

  • poskytuje argumenty jak zastáncům legalizace prostituce, tak jejím odpůrcům, pokud jde o legalizaci prostituce způsobené ženskou chudobou a prostituce obecně

k čemu má sloužit

  • zmírnit nebo odstranit zjevné zhoršování kognitivních funkcí (například paměti nebo schopnosti plánovat) u sexuálních pracovnic a pracovníků, které značně komplikuje případnou změnu profese a znevýhodňuje je například během přijímacích pohovorů

  • upozornit na manipulaci většinovou společností ze strany kuplířů, kteří využívají média k tomu, aby vyčlenili sexuální pracovnice ze společnosti a ztížili jejich resocializaci (poskytují rozhovory o tom, že sexuální pracovnice jsou hloupé a nezaslouží si pomoc)

  • jako východisko a podpora různým neziskovým organizacím, odborníkům a státním institucím, které se zabývají resocializací sexuálních pracovnic a pracovníků a snaží se minimalizovat prostituci způsobenou ženskou chudobou (například prostituci samoživitelek), nebo jsou naopak zastánci legalizace a prosazují přijetí fenoménu prostituce způsobené ženskou chudobou jako prostého faktu, kterému systematicky předcházet nemáme

  • popsat, proč se některé ženy v sociální nouzi uchylují k prostituci a jiné ne, případně toto využít k prevenci (rizikové faktory a společné znaky žen, které se k tomu v sociální nouzi uchylují, například ekonomická situace původní rodiny a nemožnost využít sociální oporu v rodině)

O společných znacích žen, které se uchylují k prostituci ve finanční nouzi, už jako Spolek pro ochranu žen určitou představu máme, ale je mnoho prostoru pro rozsáhlejší výzkum a hlubší analýzu. Výsledky pak budeme moci mimo jiné použít k minimalizaci prostituce způsobené ženskou chudobou.

V České republice jsme už před lety zavedli termín "sociálně motivovaná prostituce" a podle nás se jedná až o 90% veškeré prostituce v České republice, například samoživitelek, zadlužených žen nebo žen jinak znevýhodněných na trhu práce. Možností budoucího využití poznatků z psychologie prostituce je nepochybně více a budou nalezeny v příštích letech.

příklady odborných článků na téma psychických dopadů práce v prostituci v různých souvislostech

https://www.psychologytoday.com/us/blog/look-around-and-look-within/201504/getting-enlightened-about-prostitution

https://prostitution.procon.org/questions/is-prostitution-psychologically-harmful-to-prostitutes/

https://www.ukessays.com/essays/sociology/prostitution-a-psychological-perspective-sociology-essay.php

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3992270/

https://instituteofcounseling.org/the-psychological-effects-of-prostitution/

https://gap.hks.harvard.edu/sex-workers-stigma-and-self-belief-evidence-psychological-training-program-india